Zasady prowadzenia kontroli przedsiębiorców

 Zgodnie z art 291c Ordynacji podatkowej do kontroli działalności gospodarczej podatnika będącego przedsiębiorcą stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 02-07-2004 o swobodzie działalności gospodarczej ( usdg).

Czytaj dalej
Zasady dokumentowania przebiegu kontroli podatkowej

 Dokumentowaniu podlega każda czynność kontrolna i może ona przyjąć formę protokołu, pokwitowania, adnotacji, jak również zapisu dokonanego za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk oraz na innych nośnikach informacji.

Czytaj dalej
Co dalej, gdy podatnik otrzyma niekorzystną decyzję podatkową?

 W sytuacji gdy kontrola podatkowa stwierdzi w protokole u podatnika nieprawidłowości, a następnie zostanie przez organ podatkowy wydana decyzja z którą podatnik się nie zgadza, ma on prawo do odwołania się w terminie 14 dni od tej decyzji do Dyrektora Izby Skarbowej.

Czytaj dalej
1-3 z 8 Następna strona >>